+ KaJiaN SoSiaL +

FPK : Fungsi Pendidikan Islam

| Tuesday, June 7, 2011
FUNGSI PENDIDIKAN ISLAM

Menurut Khorirur Rijal Luthfi dan Mohammad Agus Khoirul Wafa (2002), salah satu aspek penting dan menjadi dasar dalam pendidikan adalah aspek tujuan dan fungsi. Secara rumusannya, tujuan pendidikan merupakan syarat mutlak dalam mendefinisikan pendidikan itu sendiri. Ini kerana pendidikan adalah keupayaan yang paling utama, bahkan satu-satunya cara untuk membentuk manusia adalah menurut apa yang dikehendakinya. Disebabkan oleh itulah, para ahli pendidikan merumuskan bahawa tujuan pendidikan merupakan suatu rumusan-rumusan dari berbagai harapan ataupun keinginan manusia.

Menurut Rupert C. Lodge dalam bukunya Philosophy Of Education melalui Khorirur Rijal Luthfi dan Mohammad Agus Khoirul Wafa (2002) menyatakan bahawa dalam pengertian yang luas pendidikan itu berkaitan dengan seluruh pengalaman. Dalam kata lain, kehidupan adalah pendidikan dan pendidikan adalah kehidupan itu. Joe Pack pula merumuskan pendidikan sebagai “the art or process of imparting or acquiring knomledge and habit through instructional as study”.

Dalam definisi ini tekanan tugasan mendidik diletakkan pada aspek pengajaran. Aspek keperibadian yang dibina ialah dari aspek kognitif. Theodore Meyer Greene pula menghuraikan definisi pendidikan yang sangat umum. Menurutnya pendidikan adalah usaha manusia untuk menyiapkan dirinya untuk suatu kehidupan yang bermakna.

Justeru, definisi pendidikan secara umum yang dihubungkan dengan Islam menerangkan pendidikan sebagai suatu sistem keagamaan. Pengertian pendidikan secara totalnya dalam konteks Islam bermaksud “tarbiyah”, “ta’lim” dan “ta’dib” yang harus difahami secara bersama-sama ketiga-tiganya. Istilah itu juga mengandungi makna yang amat dalam yang berkaitan dengan manusia dan masyarakat serta lingkungan dalam hubungannya dengan Tuhan. Istilah-istilah itu sekaligus menjelaskan ruang lingkup pendidikan Islam yang melibatkan pendidikan informal, formal, dan nonformal.

Menurut Hujair AH. Sanaky melalui Khorirur Rijal Luthfi dan Mohammad Agus Khoirul Wafa (2002) menyebut mengenai istilah tujuan pendidikan Islam bersama visi dan misi pendidikan Islam. Menurutnya pendidikan Islam sebenarnya telah memiki visi dan misi yang ideal iaitu “Rahmatan Lil ‘Alamin”. Selain itu, falsafah pendidikan Islam lebih mendalam dan berkaitan dengan persoalan hidup. Pendidikan tidak boleh terpisah dari tugas kekhalifahan manusia, atau lebih khusus lagi sebagai proses melahirkan khalifah dalam rangka membangun kehidupan dunia yang makmur, dinamis, harmonis dan lestari sebagaimana diisyaratkan oleh Allah dalam Al-Qur’an. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang ideal, ini kerana visi dan misinya adalah “Rahmatan Lil ‘Alamin”, iaitu untuk membangun kehidupan dunia yang yang makmur, demokratis, adil, damai, taat hukum, dinamis, dan harmonis.

Menurut Munzir Hitami melalui Khorirur Rijal Luthfi dan Mohammad Agus Khoirul Wafa (2002) berpendapat bahawa tujuan pendidikan tidak terlepas dari tujuan hidup manusia, biarpun dipengaruhi oleh berbagai budaya, pandangan hidup, atau keinginan-keinginan lain. Bila dilihat dari ayat-ayat Al-Qur’an ataupun hadis yang memberitahu tujuan hidup manusia yang sekaligus menjadi tujuan pendidikan.

Menurut Qodri Azizy melalui Khorirur Rijal Luthfi dan Mohammad Agus Khoirul Wafa (2002) mengatakan bahawa terdapat batasan mengenai definisi pendidikan agama Islam dalam dua hal, iaitu pertama mendidik murid dengan tingkah-laku sesuai dengan nilai-nilai atau akhlak Islam dan kedua mendidik murid untuk mempelajari ajaran Islam.

0 comments:

Post a Comment

 

Copyright © 2010 ...~:\ NoTa PISMP KS /:~...