+ KaJiaN SoSiaL +

TP : Media Dalam Pengajaran & Pembelajaran

| Friday, July 20, 2012

KONSEP ASAS & DEFINISI

Maksud ‘Teknologi’

Teknologi boleh diterangkan sebagai aplikasi pengetahuan sains dalam mereka cipta alat-alat yang dapat meningkatkan keupayaan manusia

Teknologi daripada perkataan latin; “Teknos” – Teknik/cara/kaedah; “Logos” _ Kaji/belajar/ ‘Study’

• ‘Mengkaji/Mempelajari teknik/ cara’ atau
• Teknologi bermaksud kaedah, cara, idea untuk menghasilkan sesuatu dengan mudah dan berkesan.

Teknologi dalam Bahasa Yunani dari perkataan “techne” – kemahiran

Mengikut Galbraith (1967), …the systematic application of scientific knowledge and other organized knowledge to practical tasks.

…kemahiran menggunakan pengetahuan (saintifik mahupun tidak) secara sistematik sehingga terbit satu amalan yang praktikal bagi melaksanakan sesuatu tugas.
Heinich, Molenda dan Rusell (1969)

Teknologi bukan semata-mata alat dan mesin sahaja. Ia merangkumi proses dan idea. Kekuatannya terletak terutamanya pada proses dan idea, manakala kejayaan untuk mencapai sesuatu maksud atau objektif terletak pada alat. Ini bermakna, dalam merancang sesuatu pengajaran, perancangan awal yang melibatkan penggunaan idea samada dalam bentuk teori, pendekatan, kaedah dan sebagainya adalah merupakan proses yang terpenting. Alat pula merupakan “pemangkin” ke arah mencapai kejayaan.

Apakah yang dimaksudkan dengan pendidikan?

Pendidikan ialah "usaha sistematik yang disengajakan,yang dibuat oleh sesuatu masyarakat untuk menyampaikan pengetahuan, nilai, sikap dan kemahiran kepada ahlinya, usaha memperkembangkan potensi individu dan perubahan yang berlaku dalam diri manusia”

Pendidikan juga adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

Teknologi Pendidikan

Mengikut Crowell (1971), Teknologi pendidikan ialah gabungan manusia, idea, alat-alat, teknik dan peristiwa yang bertujuan untuk memberi kesan baik kepada proses pendidikan

Teknologi pendidikan ialah proses yang kompleks dalam menganalisis keperluan pendidikan secara sistematik, saintifik dan rasional bertujuan untuk mereka bentuk dan mengaplikasikannya secara sepadu idea, tenaga, sumber bahan, kaedah dan tatacara untuk mempertingkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran (Persatuan Teknologi Pendidikan Malaysia, 1988)

Teknologi pendidikan ialah aplikasi media, sistem, pendekatan dan teknik-teknik ke arah pencapaian pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.(Bahagian Teknologi Pendidikan 1991)

Apakah pula yang dimaksudkan dengan pengajaran?

Mengikut Robert Glaser (1962), proses pengajaran meliputi empat komponen yang penting iaitu objektif pengajaran, pengetahuan sedia ada, kaedah mengajar dan penilaian.

Mok Soon Sang & Lee Shok Mee, 1991 dari segi pendidikan, pengajaran merupakan suatu aktiviti atau proses yang bertujuan untuk mengubah tingkah laku, sikap atau kepercayaan pelajar. Proses pengajaran melibatkan aktiviti-aktiviti seperti penghuraian, demonstrasi, penggunaan alat bantu mengajar, bersoal jawab dan sebagainya.

Wan Zah Wan Ali (2000) menkelasifikasikan kepada 4 Kategori pengertian pengajaran:
1. Menyampaikan maklumat,
2. Memindahkan maklumat,
3. Mendorong maklumat,
4. Membina manusia yang lebih baik

Pengajaran adalah proses yang berorentasikan maklumat yang dirancang terlebih dahulu. (Romiszowaski, 1988).

Pengajaran merupakan penyusunan dan pengumpulan maklumat untuk menghasilkan pembelajaran. (Heinich, Molenda, Russell, 1981)

Teknologi Pengajaran

Menurut Seels dan Richey (1994), Teknologi pengajaran adalah teori dan amalan tentang mereka bentuk, membangun,mengguna, mengurus dan menilai proses serta sumber untuk pembelajaran. “Instructional technology is the theory and practice of designing, development, utilization, management, and evaluation of processes and resources for learning.”

Definisi; segala suatu yang dapat diguna untuk menyalurkan pesanan daripada pengirim kepada penerima hingga dapat merangsang fikiran, perasaan, perhatian, minat pelajar seterusnya terjadinya proses pembelajaran

Domain Teknologi Pengajaran 1977

(1) Fungsi Pengurusan pengajaran ; (a) organisasi (b) kakitangan
(2) Fungsi Pengembangan Pengajaran ;Penyelidikan, merekabentuk, penerbitan, penilaian, penggunaan, logistik atau tempat pengumpulan, penyebaran.
(3) Fungsi sumber pembelajaran; manusia-penyebar(guru), bahan-penyimpan mesej(buku,video); peralatan-hantar maklumat tersimpan(perakam video); Teknik-bagaimana bahan disampaikan(perbincangan,lawatan) Tempat/keadaan-mesej disebarkan (bilik darjah).

Domain Teknologi Pengajaran 1944

(1) Reka Bentuk-Reka btk sistem pengajaran; Rka btk mesej; Strategi pengajaran; ciri pelajar
(2) Pembangunan-Teknologi percetakkan, audiovisual, berasaskan komputer, bersepadu.
(3) Penggunaan-Penggunaan media, difusi dan inovasi; pelaksanaan ; Polisi dan Peraturan.
(4) Pengurusan- Pengurusan projek, sumber, sistem penyampaian, pengurusan maklumat.
(5) Penilaian- Analisis masalah, Pengukuran rujukan kreteria, Penilaian formatif, Penilaian Sumatif.

Apakah Media?

Penyampai atau pembawa maklumat antara punca dengan penerima seperti filem, video,
radio, gambar foto, risalah, poster dan sebagaimana. ( Heinich, Molenda, Russell, 1981)

PENGKELASAN MEDIA


MEDIA PENGAJARAN

Membawa maksud sebagai peralatan atau perkakasan dan bahan (perisian) media yang telah dikenalpasti (dipilih), dibina atau dipinda untuk menyokong atau mengendalikan sendiri proses pengajaran dan pembelajaran (Yusup,1992). Segala suatu yg dpt diguna untuk menyalurkan pesanan daripada pengirim kepada penerima hingga dapat merangsang fikiran, perasaan, perhatian, minat pelajar seterusnya terjadinya proses pembelajaran

Kelebihan Media Pengajaran

(1) Memperjelas penyampaian mesej; contoh:simbol dalam peta
(2) Mengatasi batasan ruang,waktu, pancaindera contoh; objek besar ganti gambar, sejarah tunjuk lalu video
(3) Penggunaan Media Pengajaran secara betul dan bervariasi atasi sikap pasif; contoh timbulkan minat, tingkat interaksi.
(4) Pengalaman dan persepsi yang sama;contoh konsep dalam perisian tetap sama w/pun diguna berulang kali bentuk persepsi sama dan tepat.

Fungsi Media Pengajaran

(1) Pengajaran bersama pengajar ;media diguna dalam P&P
(2) Pengajaran tanpa pengajar ; pengajaran kendiri, panduan mengguna, penilaian.
(3) Folio bermedia-koleksi kerja pelajar menunjukkan perkembangan suatu peristiwa; dpt bina kebolehan memahami, merumus, dokumentasi idea.
(4) Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) ;media cetak, elektronik
(5) Pendidikan Khas;meneroka tajuk, faham konsep
(6) Pengajaran tematik; lawatan.

Kriteria Pemilihan Media
  1. Objektif; sikap -slaid,filem; maklumat lisan - carta, ohp; kem mental; kem motor
  2. Pelajar; visual - perlu lihat(guna grafik)peka warna,(guna kod warna) masalah arahan lisan (guna carta alir); auditori- perlu dengar(guna alat perakam),masalah arahan bertulis(baca arahan) masalah baca isi (bincangkan topik); kinestetik ; suka aktiviti(eksperimen); belajar lebih baik jika ada penglibatan fizikal (drama);kebolehan mencantum bahagian tanpa panduan
  3. Kaedah; i) Kelas; tonton video; ii) Kumpulan; simulasi, projek ;iii) Kendiri ; PJJ, Berbantu komputer
  4. Praktikal; mudah diperolehi dan diguna, kos rendah, diluluskan

Proses Penyediaan Media Pengajaran

(1) Cetuskan idea
(2) nyatakan Objektif
(3) Analisis pelajar
(4) Kumpul/susun bahan
(5) Tukar idea kpd visual
(6) Rancang penglibatan pelajar
(7) Semak perancangan
(8) Penerbitan

JANGAN LUPA KLIK IKLAN NUFFNAG DI SEBELAH KIRI BLOG KAMI
SEKALI KLIK SUDAH MEMADAI, JANGAN LUPA !

TP : Topik 3 - Papan Pengajaran

|
Klik Untuk Besarkan Imej
JANGAN LUPA KLIK IKLAN NUFFNAG DI SEBELAH KIRI BLOG KAMI
SEKALI KLIK SUDAH MEMADAI, JANGAN LUPA !

PSV : Topeng

| Tuesday, July 17, 2012
Klik Untuk Besarkan ImejJANGAN LUPA KLIK IKLAN NUFFNAG DI SEBELAH KIRI BLOG KAMI
SEKALI KLIK SUDAH MEMADAI, JANGAN LUPA !

PSV : Corak Terancang

| Sunday, July 15, 2012
Klik Untuk Besarkan Imej
JANGAN LUPA KLIK IKLAN NUFFNAG DI SEBELAH KIRI BLOG KAMI
SEKALI KLIK SUDAH MEMADAI, JANGAN LUPA !
 

Copyright © 2010 ...~:\ NoTa PISMP KS /:~...